Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje společnosti

Údaje na vyplnení

Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

Přidáno: 04. říjen 2021
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání
Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání zahrnuje základní přehled informací ohledně zpracování osobních údajů osoby, která se uchází u potencionálního zaměstnavatele o práci. Přehled těchto informací vychází z ustanovení článku 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které vymezuje okruh informací, které má potencionální zaměstnavatel poskytnout uchazeči o zaměstnání v okamžiku získání jeho osobních údajů.
Osobním údajem jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Tyto osobní údaje poskytne uchazeč o zaměstnání potencionálnímu zaměstnavateli např. zasláním životopisu. Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
Do vzoru je třeba uvést:
·      -  totožnost a kontaktní údaje správce – potencionálního zaměstnavatele,
·      -  pověřence na ochranu osobních údajů – je třeba uvést jméno osoby jmenované pověřencem nebo uvést, že pověřenec nebyl jmenován,
·      -  osobní údaje, které jako správce zpracováváte – uvedený výčet je možné dále doplnit,
·      -  účel zpracování osobních údajů – uvedený výčet je možné dále doplnit,
·     -  příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů – je třeba doplnit, kdo kromě Vás jako potencionálního zaměstnavatele bude mít přístup k osobním údajům uchazeče o zaměstnání (nejedná se však o zaměstnance, kteří při výkonu práce jednají jménem zaměstnavatele),
·      -  předávání osobních údajů do zahraničí – pokud budou osobní údaje předávány do zahraničí, je třeba to do vzoru uvést, jinak je možné uvést, že osobní údaje nebudou předávány do zahraničí.
Vzor je vytvořen obecně pro situaci, kdy se uchazeč o zaměstnání uchází u potencionálního zaměstnavatele o práci. V případě specifických požadavků je třeba vzor příslušným způsobem upravit.
Vzor nepokrývá další povinnosti plynoucí ze zpracování osobních údajů, např. zabezpečení osobních údajů, smlouvu se zpracovateli, řešení předávání osobních údajů do zahraničí atp.