Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje společnosti

Údaje klienta

Údaje do smlouvy

Smlouva o poskytování služeb

Přidáno: 27. září 2021
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Smlouva o poskytování služeb
Smlouva o poskytování služeb je vytvořena pro situace, kdy zaměstnavatel potřebuje zajistit určitou práci, avšak nemá zájem to řešit prostřednictvím pracovněprávního vztahu. V případě smluvního vztahu založeného na obchodním jednání je třeba zejména dát pozor, aby tento vztah nebyl jen zastřeným pracovněprávním vztahem.

Závislá práce je v zákoníku práce definována jako práce, která je vykovávaná ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Zároveň musí být práce vykovávána za mzdu, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele.
Tento vzor smlouvy o poskytování služeb je nastaven tak, že ač je, i jen částečně, práce vykonávána na pracovišti, s využitím Vašich prostředků, je toto upraveno formou nájmu a úplatou tak, jak je to v obchodních vztazích obvyklé.
Do vzoru je třeba doplnit:
·   vymezení služeb, které jsou předmětem smlouvy,
·   vymezit, co má obsahovat evidence poskytovaných služeb (smlouva tedy předpokládá, že se jedná o rámcové ujednání a konkrétní zadání a předání bude probíhat v průběhu spolupráce),
·   místo výkonu práce a rozsah umožněného přístupu k němu – smlouva vychází z toho, že alespoň část práce bude vykonávána na Vašem pracovišti, pokud ne, je třeba v tomto směru smlouvu upravit,
·   věci, které budou poskytovateli služeb dány do nájmu, lhůtu pro jejich předání a vrácení a částku představující nájemné za tyto věci,
·   odměnu za poskytované služby,
·   výši smluvní pokuty za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost a zdržet se konkurenčního chování,
·   dobu trvání smlouvy,
·   vymezení podstatného porušení smlouvy pro účely odstoupení od smlouvy.
Pokud bude poskytovatel při poskytování služeb pracovat i s osobními údaji Vašich zaměstnanců, je třeba řešit zpracování těchto osobních údajů samostatnou smlouvou o zpracování osobních údajů.
V případě dalších specifik je třeba smlouvu příslušným způsobem upravit dle konkrétních požadavků na ni.