Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje společnosti

Údaje zaměstnance

Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí

Přidáno: 21. září 2021
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí
Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí se zaměstnanec zavazuje chránit věci svěřené mu zaměstnavatelem a pro případ, že dojde k jejich ztrátě, se zavazuje nahradit zaměstnavateli škodu tímto vzniklou.

Tuto odpovědnost nelze založit ohledně všech věcí, s nimiž přichází zaměstnanec do styku, ale pouze ohledně „nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí“. Jedná se o věci, které má zaměstnanec používat při výkonu práce a se kterými má možnost samostatně nakládat a zajišťovat jejich ochranu proti ztrátě. Za tímto účelem by měl zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci možnost tyto věci chránit proti jejich ztrátě, a to např. poskytnutím uzamykatelné skříňky, šuplíku či celé místnosti apod. Může se jednat například o nářadí, nástroje, přístroje, kalkulačku, diktafon, ochranné brýle, pracovní oděv a obuv, notebook, mobilní telefon atd. Naproti tomu takovými věcmi nemohou být stroje, zařízení pracoviště, vybavení kanceláře a věci, které při výkonu práce používají i jiní zaměstnanci než ten, kterému byly svěřeny. Při vyplňování vzoru je třeba vymezit jednotlivé věci, které se zaměstnanci na základě dohody svěřují a lze rovněž doporučit uvést i jejich hodnotu.

Dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí je třeba uzavřít v případě, že jsou zaměstnanci svěřeny věci, jejichž hodnota jednotlivě přesahuje částku 50.000 Kč. Věci v hodnotě do 50.000 Kč mohou být zaměstnanci svěřeny pouze na základě potvrzení. Pro platnost dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí se vyžaduje písemná forma a dohoda nemůže být uzavřena s fyzickou osobou mladší 18 let. Pokud byla zaměstnanci omezena svéprávnost, dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí za něj nesmí uzavřít jeho zástupce.

Povinnost k náhradě škody vzniká jen v případě ztráty svěřené věci. Není-li jednoznačné, že věc byla ztracena, může se zaměstnavatel domáhat pouze vydání svěřené věci. V případě poškození svěřené věci zaměstnanec odpovídá podle obecné odpovědnosti za škodu (§ 250 zákoníku práce).

Zavinění zaměstnance za ztrátu svěřené věci se v případě uzavření dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí předpokládá. Zaměstnanec se však může své povinnosti nahradit škodu zprostit, prokáže-li, že ke ztrátě svěřené věci došlo zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.