Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje společnosti

Údaje zaměstnance

Dohoda o konkurenční doložce

Přidáno: 21. září 2021
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Dohoda o konkurenční doložce

Konkurenční doložku může zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat, jestliže to je možné od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejich využití zaměstnancem po skončení pracovního poměru u zaměstnavatele by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost. Protože zaměstnavatel může mít více jednotlivých předmětů činnosti, měla by konkurenční doložka obsahovat závazek zdržet se ve výkonu výdělečné činnosti v podstatných či klíčových předmětech činnosti zaměstnavatele. Proto je ve vzoru uveden i konkrétní předmět činnosti zaměstnavatele, kde lze tento okruh zúžit.

Konkurenční doložku lze uzavřít kdykoliv a dohoda o ní musí mít vždy písemnou formu. Dohodu lze uzavřít pouze na dobu maximálně jednoho roku po skončení pracovního poměru. Do vzoru je tak třeba vyplnit buď určitý počet měsíců či nejvýše jeden rok. Délku sjednaného závazku je třeba zvážit i s ohledem na povinnost zaplatit za závazek zaměstnance zdržet se určité činnosti přiměřené peněžité vyrovnání. Jeho minimální výše je dle zákoníku práce jedna polovina průměrného měsíčního výdělku. Lze sjednat i vyšší peněžité vyrovnání, avšak ne nižší. Vzor je nastaven na nejnižší možnou hranici tohoto vyrovnání. V konkurenční doložce lze sjednat smluvní pokutu za porušení povinnosti zaměstnance zdržet se sjednané činnosti. Výše smluvní pokuty musí být přiměřená povaze a významu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejich využití zaměstnancem po skončení pracovního poměru u zaměstnavatele by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost. Při určení výše smluvní pokuty kromě výše uvedeného zohledňuje i výše poskytnutého peněžitého vyrovnání.

Od konkurenční doložky může zaměstnavatel odstoupit, a to pouze po dobu trvání pracovního poměru. Naproti tomu zaměstnanec může konkurenční doložku vypovědět, a to v případě, že mu zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po jeho splatnosti.

V takovém případě konkurenční doložka zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Odstoupení i výpověď musí být učiněny písemně. Podle ustanovení § 311 zákoníku práce nelze tuto dohodu uzavřít s pedagogickými pracovníky.