Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje společnosti

Údaje zaměstnance

Dohoda o mlčenlivosti

Přidáno: 13. září 2021
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Dohoda o mlčenlivosti
Při výkonu práce přichází zaměstnanci často do kontaktu s informacemi, které zaměstnavatel považuje za důvěrné či dokonce za své obchodní tajemství. Tato dohoda o mlčenlivosti by měla zajistit ochranu těchto informací v podobě jejich utajení. Dohoda o mlčenlivosti může být mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem uzavřena zvlášť, čemuž odpovídá i tento vzor, nebo může být již součástí pracovní smlouvy.

Dohoda o mlčenlivosti by měla obsahovat vymezení informací, které mají být chráněny a utajovány, resp. které nesmí zaměstnanec vyzradit třetí osobě. Jedná se například o obchodní tajemství zaměstnavatele, jeho know-how, cenovou politiku či jiné informace, které nejsou veřejně přístupné a na jejichž utajení má zaměstnavatel oprávněný zájem. Do vzoru je tak třeba vyplnit ty informace, které zaměstnavatel považuje za důležité a které chce tímto způsobem chránit. V případě, že zaměstnanec poruší povinnost mlčenlivosti dle dohody, bude především povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu porušením této povinnosti způsobí. Může přitom jít například o ušlý zisk.

Porušení povinnosti mlčenlivosti zaměstnance může být rovněž důvodem pro výpověď ze strany zaměstnavatele, resp. v závažných případech i důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnance. Pro případ porušení mlčenlivosti zaměstnancem ovšem není možné sjednat smluvní pokutu. Závazek zaměstnance zachovávat mlčenlivost může platit nejen po dobu trvání pracovního poměru, ale také v době po jeho skončení. Zde bude záviset pouze na ujednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jakou dobu trvání závazku dodržovat mlčenlivost po skončení pracovního poměru sjednají.