Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje společnosti

Údaje zaměstnance

Upozornění na nesplnění pozadavků pro řádný výkon práce

Přidáno: 13. září 2021
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Upozornění na nesplnění pozadavků pro řádný výkon práce
V případě výpovědi podle ustanovení § 52 písm. f) zákoníku práce, jedná-li se o neuspokojivé pracovní výsledky, se vyžaduje, aby zaměstnavatel podal výpověď nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy zaměstnance písemně vyzval k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků (tzv. vytýkací dopis), jestliže zaměstnanec neuspokojivé pracovní výsledky neodstranil, přestože mu k tomu byla poskytnuta přiměřená lhůta.
 
Písemná výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků je hmotněprávním předpokladem platnosti výpovědi podle tohoto ustanovení zákoníku práce.
 
Zaměstnavatel musí v písemné výzvě stanovit přesnou lhůtu, do jejíhož uplynutí má zaměstnanec neuspokojivé pracovní výsledky odstranit. Délka lhůty musí být přiměřená vytýkaným nedostatkům v práci zaměstnance, jinak je výpověď neplatná.
 
Jsou-li neuspokojivé pracovní výsledky způsobeny tím, že zaměstnanec porušil povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, nejde o výpovědní důvod podle ustanovení § 52 písm. f) zákoníku práce, ale o výpovědní důvod podle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce. Neuspokojivé pracovní výsledky budou důvodem k výpovědi zpravidla tehdy, nemá-li zaměstnanec pro řádný výkon práce dostatek schopností, např. má špatné organizační schopnosti, ač jsou pro danou práci podstatné.