Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje společnosti

Údaje zaměstnance

Oznámení o skončení pracovního poměru uplynutím doby určité

Přidáno: 13. září 2021
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Oznámení o skončení pracovního poměru uplynutím doby určité
Pracovní poměr na dobu určitou skončí, pokud k tomuto nedošlo již dříve jiným způsobem dle ustanovení § 48 odst. 1, 3 a 4 zákoníku práce, uplynutím sjednané doby. Uplynutím sjednané doby pracovní poměr skončí ze zákona (ex lege), aniž by bylo potřebné, aby k tomu přistoupila další pracovněprávní skutečnost. Zániku pracovního poměru nebrání ani to, že den skončení pracovního poměru spadá do ochranné doby, v níž je zaměstnavateli zakázáno dát zaměstnanci výpověď.
 
Byla-li doba trvání pracovního poměru omezena na dobu konání určitých prací, je zaměstnavatel povinen upozornit zaměstnance na skončení těchto prací včas, zpravidla alespoň 3 dny předem. Neupozornění zaměstnance však nemá vliv na skončení pracovního poměru, ale na odpovědnost za škodu, která může zaměstnanci vzniknout v důsledku toho, že nebyl na skončení pracovního poměru včas upozorněn.
 
Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.
 
Přestože tedy není třeba zaměstnanci oznamovat skončení jeho pracovního poměru uplynutím doby určité, lze to doporučit, jednak s ohledem na odpovědnost zaměstnavatele v případě sjednání doby určité na dobu konání určitých prací (viz výše druhý odstavec) a jednak z důvodu, aby nedošlo ke změně na pracovní poměr na dobu neurčitou, pokud o to zaměstnavatel nestojí.