Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje společnosti

Údaje zaměstnance

Výpověď z důvodu nadbytečnosti zaměstnance

Přidáno: 13. září 2021
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti zaměstnance (§ 52 písm. c) ZPr)

Výpověď je jednostranné právní jednání v daném případě učiněné zaměstnavatelem, na základě kterého se rozvazuje pracovní poměr zaměstnance.
Výpověď musí být učiněna písemně a zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů uvedených v ustanovení § 52 zákoníku práce, kdy důvod musí zaměstnavatel ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným důvodem.

Tento vzor se týká ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce, který jako důvod výpovědi uvádí nadbytečnost zaměstnance. Tento výpovědní důvod je založen na splnění následujících předpokladů:

• rozhodnutí o změně úkolů zaměstnavatele, technického vybavení, snížení počtu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
• nadbytečnost zaměstnance a
• příčinná souvislost mezi rozhodnutím zaměstnavatele dle bodu 1 a nadbytečností zaměstnance.

Forma rozhodnutí o organizačních změnách není stanovena a není ani předepsáno, že by rozhodnutí muselo být u zaměstnavatele „vyhlášeno“ nebo jiným způsobem zveřejněno. Zaměstnanec se stává nadbytečným tehdy, jestliže jeho práce není na základě rozhodnutí o organizačních změnách zcela nebo v dosavadním rozsahu potřebná. Dopadá-li rozhodnutí o organizačních změnách na více zaměstnanců a nadbyteční jsou jen někteří z nich, rozhoduje o jejich výběru zaměstnavatel.

Výpovědní doba činí dle ustanovení § 51 odst. 1 zákoníku práce nejméně dva měsíce. Pokud tedy není se zaměstnancem sjednána delší výpovědní doba, je třeba do vzoru doplnit dvouměsíční výpovědní dobu, jinak dle dohody se zaměstnancem.

Odstupné se v případě tohoto výpovědního důvodu poskytuje v rozsahu jednonásobku, dvojnásobku či trojnásobku průměrného výdělku zaměstnance podle délky trvání jeho pracovního poměru. Specifické odstupné se poskytuje v případě, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle ustanovení § 86 odst. 4 zákoníku práce. Blíže k tomuto tématu viz vzor Dohoda o rozvázání pracovního poměru s odstupným.

Výpověď z tohoto důvodu není možné dát zaměstnanci v tzv. ochranné době (viz ustanovení § 53 zákoníku práce – zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem).

Jedná-li se o hromadné propouštění zaměstnanců, je třeba postupovat v souladu s ustanoveními §§ 62, 63 a 64 zákoníku práce.

Působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, je třeba s ní výpověď předem projednat.