Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje společnosti

Údaje zaměstnance

Výpověď z důvodu dlouhodobé nezpůsobilosti

Přidáno: 13. září 2021
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Výpověď z pracovního poměru z důvodu dlouhodobé nezpůsobilosti konat dosavadní práci (§ 52 písm. e) ZPr)
Výpověď je jednostranné právní jednání v daném případě učiněné zaměstnavatelem, na základě kterého se rozvazuje pracovní poměr zaměstnance.

Výpověď musí být učiněna písemně a zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů uvedených v ustanovení § 52 zákoníku práce, kdy důvod musí zaměstnavatel ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným důvodem.

Tento vzor se týká ustanovení § 52 písm. e) zákoníku práce, který jako důvod výpovědi uvádí dlouhodobou zdravotní nezpůsobilost zaměstnance konat dosavadní práci. Důvod výpovědi je naplněn, jen jestliže nejde o následek pracovního úrazu, nemoci z povolání, případně ohrožení nemocí z povolání, a jestliže se u zaměstnance jedná o dlouhodobý stav.

Podkladem pro tento výpovědní důvod je znalecký posudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb, který určí dlouhodobou zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k práci, nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který správnost znaleckého posudku přezkoumal.

Pro platnost výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. e) zákoníku práce je rozhodný stav v době výpovědi, tedy ke dni, v němž byla výpověď doručena zaměstnanci do vlastních rukou.
Výpovědní doba činí dle ustanovení § 51 odst. 1 zákoníku práce nejméně dva měsíce. Pokud tedy není se zaměstnancem sjednána delší výpovědní doba, je třeba do vzoru doplnit dvouměsíční výpovědní dobu, jinak dle dohody se zaměstnancem.

Zákonné odstupné se v daném případě neposkytuje.

Zákaz výpovědi v ochranné době není pro tento výpovědní důvod sice vyloučen, avšak s ohledem na povahu výpovědního důvodu jeho užití prakticky nepřichází v úvahu.

Působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, je třeba s ní výpověď předem projednat.