Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje společnosti

Údaje zaměstnance

Výpověď z důvodu porušení práce zvlášť hrubým způsobem

Přidáno: 13. září 2021
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Výpověď z pracovního poměru z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnancem stanovené v § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem (§ 52 písm. h) ZPr)
Výpověď je jednostranné právní jednání v daném případě učiněné zaměstnavatelem, na základě ktorého se rozvazuje pracovní poměr zaměstnance.

 Výpověď musí být učiněna písemně a zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů uvedených v ustanovení § 52 zákoníku práce, kdy důvod musí zaměstnavatel ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným důvodem.

Tento vzor se týká ustanovení § 52 písm. h) zákoníku práce, který jako důvod výpovědi uvádí poručení jiné povinnosti zaměstnance stanovené v § 301a zákoníku práce (režim dočasně práce neschopného pojištěnce) zvlášť hrubým způsobem. Zaměstnanec tedy poruší režim dočasně práce neschopného pojištěnce ve smyslu ustanovení § 301a zákoníku práce tehdy:

• nezdržuje-li se v místě, které sdělil ošetřujícímu lékaři při vzniku dočasné pracovní neschopnosti, nebo v místě, do něhož změnil svůj pobyt v době dočasné pracovní neschopnosti s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře;

• nedodržuje-li dobu a rozsah vycházek stanovených ošetřujícím lékařem.

Při porušení výše uvedených povinností zaměstnancem se musí jednat o zaviněné porušení a toto porušení povinnosti musí dosáhnout intenzity porušení zvlášť hrubým způsobem. V tomto směru je pak ponecháno široké pole posouzení soudu, kdy se jedná o porušení povinnosti dočasně práce neschopného zaměstnance zvlášť hrubým způsobem. Z tohoto důvodu je třeba před podáním výpovědi z tohoto důvodu důkladně zvážit, zda porušení povinnosti zaměstnance dosahuje intenzity porušení zvlášť hrubým způsobem, a ve vzoru toto porušení zaměstnance dostatečným způsobem vymezit.

Výpověď dle tohoto ustanovení zákoníku práce je třeba učinit ve lhůtách stanovených v ustanovení § 57 zákoníku práce.

Výpovědní doba činí dle ustanovení § 51 odst. 1 zákoníku práce nejméně dva měsíce. Pokud tedy není se zaměstnancem sjednána delší výpovědní doba, je třeba do vzoru doplnit dvouměsíční výpovědní dobu, jinak dle dohody se zaměstnancem.

Zákonné odstupné se v daném případě neposkytuje.

Výpověď z tohoto důvodu není možné dát zaměstnanci v tzv. ochranné době (viz ustanovení §§ 53 a 54 zákoníku práce – zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem).

Působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, je třeba s ní výpověď předem projednat.