Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje společnosti

Údaje zaměstnance

Výpověď ze zdravotních důvodů

Přidáno: 13. září 2021
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Výpověď z pracovního poměru ze zdravotních důvodů – pracovní úraz, nemoc z povolání a dosažení nejvyšší přípustné expozice (§ 52 písm. d) ZPr)
Výpověď je jednostranné právní jednání v daném případě učiněné zaměstnavatelem, na základě kterého se rozvazuje pracovní poměr zaměstnance.

Výpověď musí být učiněna písemně a zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů uvedených v ustanovení § 52 zákoníku práce, kdy důvod musí zaměstnavatel ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným důvodem.

Tento vzor se týká ustanovení § 52 písm. d) zákoníku práce, který jako důvod výpovědi uvádí nemožnost dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li zaměstnanec na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice.

Podkladem pro výpověď z tohoto důvodu musí být znalecký posudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb, který určí zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k práci z některého z uvedených důvodů, nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který správnost znaleckého posudku přezkoumal.

Důvody zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance k práci jsou:
• pracovní úraz – poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním;
• nemoc z povolání – nemoci uvedené v nařízení vlády č. 290/1995 Sb.;
• ohrožení nemocí z povolání - takové změny zdravotního stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichž vznikají nemoci z povolání, avšak nedosahují takového stupně poškození zdravotního stavu, který lze posoudit jako nemoc z povolání, a další výkon práce za stejných podmínek by vedl ke vzniku nemoci z povolání;
• nejvyšší přípustná expozice pro práce vykonávané na vybraných pracovištích – rozhodnutím stanoví krajská hygienická stanice jako příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

Pro platnost výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. d) zákoníku práce je rozhodný stav v době výpovědi, tedy ke dni, v němž byla výpověď doručena zaměstnanci do vlastních rukou.
Výpovědní doba činí dle ustanovení § 51 odst. 1 zákoníku práce nejméně dva měsíce. Pokud tedy není se zaměstnancem sjednána delší výpovědní doba, je třeba do vzoru doplnit dvouměsíční výpovědní dobu, jinak dle dohody se zaměstnancem.

Odstupné se v případě tohoto výpovědního důvodu poskytuje v rozsahu dvanáctinásobku průměrného výdělku. Odstupné zaměstnanci nepřísluší pouze v případě, že se zaměstnavatel zcela zprostí své povinnosti podle ustanovení § 270 odst. 1 zákoníku práce.

Zákaz výpovědi v ochranné době není pro tento výpovědní důvod sice vyloučen, avšak s ohledem na povahu výpovědního důvodu jeho užití prakticky nepřichází v úvahu.

Působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, je třeba s ní výpověď předem projednat.