Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje společnosti

Údaje zaměstnance

Výpověď z důvodu zrušení zaměstnavatele nebo jeho části

Přidáno: 13. září 2021
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Výpověď z pracovního poměru z důvodu zrušení zaměstnavatele nebo jeho části (§ 52 písm. a) ZPr)
Výpověď je jednostranné právní jednání v daném případě učiněné zaměstnavatelem, na základě kterého se rozvazuje pracovní poměr zaměstnance.

Výpověď musí být učiněna písemně a zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů uvedených v ustanovení § 52 zákoníku práce, kdy důvod musí zaměstnavatel ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným důvodem.

Tento vzor se týká ustanovení § 52 písm. a) zákoníku práce, který jako důvod výpovědi uvádí zrušení zaměstnavatele nebo jeho části. Zrušení zaměstnavatele je pak třeba chápat v kontextu právní úpravy, kdy se jedná o promítnutí organizačních změn do postavení fyzické nebo právnické osoby jako zaměstnavatele. Může se jednat například o rozhodnutí fyzické osoby ukončit své podnikání, rozhodnutí insolvenčního soudu o ukončení provozu dlužníkova podniku, úřední zákaz udělený právnické nebo fyzické osobě provozovat určité činnosti nebo rozhodnutí o zrušení právnické osoby s likvidací. Výpovědní důvod podle ustanovení § 52 písm. a) zákoníku práce je tak naplněn, jestliže zaměstnavatel nemůže z důvodu svého zrušení nadále přidělovat zaměstnancům práci podle pracovní smlouvy.

Výpověď z důvodu zrušení zaměstnavatele nebo jeho části nelze podat tehdy, přešla-li práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům na přejímajícího zaměstnavatele.

Výpovědní doba činí dle ustanovení § 51 odst. 1 zákoníku práce nejméně dva měsíce. Pokud tedy není se zaměstnancem sjednána delší výpovědní doba, je třeba do vzoru doplnit dvouměsíční výpovědní dobu, jinak dle dohody se zaměstnancem.

Odstupné se v případě tohoto výpovědního důvodu poskytuje v rozsahu jednonásobku, dvojnásobku či trojnásobku průměrného výdělku zaměstnance podle délky trvání pracovního poměru. Specifické odstupné se poskytuje v případě, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle ustanovení § 86 odst. 4 zákoníku práce. Blíže k tomuto tématu viz vzor Dohoda o rozvázání pracovního poměru s odstupným.

Jedná-li se o hromadné propouštění zaměstnanců, je třeba postupovat v souladu s ustanoveními §§ 62 a 63 zákoníku práce.

Působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, je třeba s ní výpověď předem projednat.