Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje společnosti

Údaje zaměstnance

Výpověď z důvodu nesplnění předpokladů nebo požadavků pro výkon práce

Přidáno: 13. září 2021
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Výpověď z pracovního poměru z důvodu nesplnění předpokladů nebo požadavků pro výkon práce (§ 52 písm. f) ZPr)

Výpověď je jednostranné právní jednání v daném případě učiněné zaměstnavatelem, na základě kterého se rozvazuje pracovní poměr zaměstnance.

Výpověď musí být učiněna písemně a zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů uvedených v ustanovení § 52 zákoníku práce, kdy důvod musí zaměstnavatel ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným důvodem.

Tento vzor se týká ustanovení § 52 písm. f) zákoníku práce, který jako důvod výpovědi uvádí nesplnění předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce zaměstnancem nebo nesplnění bez zavinění zaměstnavatele požadavků pro řádný výkon této práce zaměstnancem.

Předpoklady pro výkon sjednané práce spočívají zejména v dosažení určitého vzdělání, stupně kvalifikace nebo určitých dovedností, v osvědčení znalostí zaměstnance složením stanovené zkoušky nebo jiným povinným přezkoušením anebo se týkají osoby zaměstnance. Předpoklady pro výkon sjednané práce nemá ten, komu byl uložen trest zákazu činnosti vztahující se k této práci, kdo práci nesmí vykonávat na základě rozhodnutí správního úřadu nebo jiného orgánu nebo komu neumožňují výkon práce zvláštní právní předpisy.

Ve vztahu k požadavkům pro řádný výkon práce smí zaměstnavatel za podmínky, že to je oprávněné a povahou pracovních činností ospravedlnitelné, po zaměstnanci například požadovat, aby se zdržel určitých činností v době odpočinku, aby měl vhodné společenské vystupování, aby při výkonu práce používal předepsaný oděv, aby měl příjemný vzhled, aby byl schopen udržet si potřebnou autoritu, aby měl organizační schopnosti apod. Protože tyto požadavky pro řádný výkon práce musí být oprávněné a ospravedlnitelné, je třeba před podáním výpovědi zaměstnanci tyto kritéria pečlivě zvážit a ve vzoru toto porušení požadavků pro řádný výkon práce zaměstnancem dostatečným způsobem vymezit.

Zvláštní režim je předepsán u požadavku zaměstnavatele, spočívajícím v uspokojivých pracovních výsledcích zaměstnance. Vyžaduje se, aby zaměstnavatel podal výpověď nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy zaměstnance písemně vyzval k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků (tzv. vytýkací dopis – viz příslušný vzor), jestliže zaměstnanec neuspokojivé pracovní výsledky neodstranil, ačkoli mu k tomu byla poskytnuta přiměřená lhůta.

Výpovědní doba činí dle ustanovení § 51 odst. 1 zákoníku práce nejméně dva měsíce. Pokud tedy není se zaměstnancem sjednána delší výpovědní doba, je třeba do vzoru doplnit dvouměsíční výpovědní dobu, jinak dle dohody se zaměstnancem.

Zákonné odstupné se v daném případě neposkytuje.

Výpověď z tohoto důvodu není možné dát zaměstnanci v tzv. ochranné době (viz ustanovení § 53 zákoníku práce – zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem).

Působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, je třeba s ní výpověď předem projednat.