Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje zaměstnance

Údaje společnosti

Dodatek k pracovní smlouve - změna místa výkonu práce

Přidáno: 13. září 2021
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Dodatek k pracovní smlouve - změna místa výkonu práce
Dodatek k pracovní smlouvě slouží ke změně určitého ujednání pracovní smlouvy. V daném případě se jedná o změnu místa výkonu práce na domov zaměstnance, proto je třeba ve vzoru vyplnit jako místo výkonu práce adresu bydliště zaměstnance.
 
Zároveň je třeba upravit i další otázky s tím spojené:
• pracovní prostředky – závislá práce má být vykonávána na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, proto je vhodné při práci zaměstnance z domova mu poskytnout pracovní prostředky, které potřebuje pro výkon práce, jedná se např. o notebook, mobilní telefon, tiskárnu atp.;
• prostředky vzájemné komunikace – při práci zaměstnance z domova je vhodné si stanovit i způsob, jakým bude probíhat vzájemná komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, např. emailem, prostřednictvím telefonu apod.;
• bezpečnost a ochrana zdraví při práci – protože je práce vykonávána mimo pracoviště zaměstnavatele, je bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro zaměstnavatele poměrně problematická záležitost, je proto třeba zaměstnance zavázat k dodržování pravidel bezpečné práce a poučit ho, jakým způsobem má při práci postupovat;
• důvěrnost informací – práce z domova přináší ještě jedno úskalí, a to zajištění důvěrnosti některých informací a osobních údajů, se kterými zaměstnanec pracuje, aby s těmito informacemi a údaji nepřišly do kontaktu třetí osoby, zejména ty, které sdílí se zaměstnancem společnou domácnost, proto je opět třeba zaměstnance poučit, jak má s těmito informacemi a údaji zacházet a zavázat ho k dodržování pravidel stanovených pro práci s těmito informacemi a údaji;
• náhrada nákladů spojených s prací z domova – jak bylo již uvedeno u pracovních prostředků, závislá práce se vykonává na náklady zaměstnavatele, proto by měl mít zaměstnanec nahrazeny i náklady, které mu vznikají tím, že pracuje z domova; na vhodném způsobu náhrady těchto nákladů je třeba se se zaměstnancem předem dohodnout.
 
Ostatní ujednání pracovní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Zaměstnanec je tak zejména povinen pracovat z domova v pracovní době podle pracovní smlouvy (oproti tzv. domáckému zaměstnanci, který si rozvrhuje pracovní dobu sám).
 
V dodatku je kromě vymezení toho, co se mění a jakým způsobem, třeba vždy stanovit i to, od kdy se uvedené změny v pracovním poměru projeví, resp. kdy nastávají účinky této změny pro smluvní strany. V daném případě je možné doplnit i účinnost do určitého data, pokud je třeba změnu provést pouze v určitém čase (do kolonky doplnit: DATUM do DATUM).