Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje společnosti

Údaje zaměstnance

Dohoda o výkonu práce z domova (domácky zaměstnanec)

Přidáno: 13. září 2021
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Dohoda o výkonu práce z domova
Dohoda o výkonu práce z domova je upravena v ustanovení § 317 zákoníku práce, tzv. domácká práce. Základem domácké práce je, že zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele na jiném místě, než je pracoviště zaměstnavatele (nejčastěji v jeho domově), a zaměstnanec si v tomto režimu domácké práce rozvrhuje pracovní dobu sám. V takovém případě se na zaměstnance nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, nepřísluší mu náhrada mzdy při jiných důležitých osobních překážkách v práci, nestanoví-li prováděcí právní předpis jinak, a nepřísluší mu ani mzda nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek.
 
Pokud má zaměstnanec vykonávat práci z domova, avšak v pracovní době rozvržené zaměstnavatelem, je třeba použít vzor Dodatek k pracovní smlouvě týkající se změny místa výkonu práce.
 
V této dohodě je třeba uvést místo výkonu práce, které je odlišné od pracoviště zaměstnavatele (adresu bydliště zaměstnance) a dobu, po kterou má zaměstnanec vykonávat práci z domova.
 
Zároveň je třeba upravit i další otázky s tím spojené:
• pracovní prostředky – závislá práce má být vykonávána na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, proto je vhodné při práci zaměstnance z domova mu poskytnout pracovní prostředky, které potřebuje pro výkon práce, jedná se např. o notebook, mobilní telefon, tiskárnu atp.;
• prostředky vzájemné komunikace – při práci zaměstnance z domova je vhodné si stanovit i způsob, jakým bude probíhat vzájemná komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, např. emailem, prostřednictvím telefonu apod.;
• evidence pracovní doby – je třeba nastavit pravidla tak, aby zaměstnavatel mohl vést evidenci pracovní doby zaměstnance, kterou si tento zaměstnanec sám rozvrhuje;
• bezpečnost a ochrana zdraví při práci – protože je práce vykonávána mimo pracoviště zaměstnavatele, je bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro zaměstnavatele poměrně problematická záležitost, je proto třeba zaměstnance zavázat k dodržování pravidel bezpečné práce a poučit ho, jakým způsobem má při práci postupovat;
• důvěrnost informací – práce z domova přináší ještě jedno úskalí, a to zajištění důvěrnosti některých informací a osobních údajů, se kterými zaměstnanec pracuje, aby s těmito informacemi a údaji nepřišly do kontaktu třetí osoby, zejména ty, které sdílí se zaměstnancem společnou domácnost, proto je opět třeba zaměstnance poučit, jak má s těmito informacemi a údaji zacházet a zavázat ho k dodržování pravidel stanovených pro práci s těmito informacemi a údaji;
• náhrada nákladů spojených s prací z domova – jak bylo již uvedeno u pracovních prostředků, závislá práce se vykonává na náklady zaměstnavatele, proto by měl mít zaměstnanec nahrazeny i náklady, které mu vznikají tím, že pracuje z domova; na vhodném způsobu náhrady těchto nákladů je třeba se se zaměstnancem předem dohodnout.
 
Ostatní ujednání pracovní smlouvy zůstávají touto dohodou nedotčena (např. mzda zaměstnance).