Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje společnosti

Údaje zaměstnance

zamestnanec

Pisemná informace o obsahu pracovního poměru

Přidáno: 13. září 2021
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Pisemná informace o obsahu pracovního poměru

Jestliže není v pracovní smlouvě uvedeno vše, co by měl zaměstnanec o právech a povinnostech plynoucích z pracovního poměru vědět, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru. Stejným způsobem je třeba zaměstnance informovat i v případě změn těchto údajů.

Tato písemná informace musí obsahovat:

• označení zaměstnavatele a zaměstnance, kterých se písemná informace týká;
• bližší označení druhu a místa výkonu práce (je možné blíže vymezit druh práce, např. rozvést náplň práce zaměstnance, rozsah jeho odpovědnosti, pravomocí a oprávnění, jeho povinnosti a potřebnou kvalifikaci; pokud je v pracovní smlouvě uvedeno místo výkonu práce jako jedna obec, je možné touto formou blíže doplnit, kde se bude/budou nacházet místo/a výkonu práce zaměstnance);
• údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené (kromě délky dovolené je zejména možné zde uvést pravidla pro určení jejího čerpání, resp. způsob, jakým bude toto čerpání dovolené určováno); • údaj o výpovědních dobách;
• údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení (zde je možné blíže určit pracovní dobu a její rozvržení, zejména v případě nerovnoměrného rozvržení pracovní doby); • údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy a platu (kromě pevné složky mzdy je možné zde blíže rozvést pohyblivou složku mzdy a způsob určení její výše, resp. pravidla pro její poskytnutí; dále zde můžete uvést další způsoby odměňování zaměstnance, splatnost mzdy a místo a způsob vyplácení mzdy);
• údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení smluvních stran těchto kolektivních smluv (kolektivní smlouvu/y je třeba konkrétně specifikovat včetně uvedení smluvních stran kolektivní/ch smlouvy/smluv; uvádí se pouze ty kolektivní smlouvy, které upravují pracovní podmínky daného zaměstnance).

Povinnost poskytnout zaměstnanci písemnou informaci o obsahu pracovního poměru se nevztahuje na pracovní poměr uzavřený na dobu kratší než 1 měsíc.

Pokud jsou tyto informace (bod 3, 4 a 5) uvedené v právním předpise, kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpise zaměstnavatele, lze je nahradit odkazem na příslušné dokumenty.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že tuto písemnou informaci zaměstnavatel nemusí zaměstnanci poskytnout pouze v případě, že všechny tyto údaje jsou uvedeny v pracovní smlouvě. V opačném případě je třeba tuto informaci zaměstnanci poskytnout.

Pokud jste využili náš vzor pracovní smlouvy, výše uvedené informace již tento vzor obsahuje (vyjma informace o kolektivní/ch smlouvě/ách) a není třeba zaměstnanci ještě poskytovat tuto písemnou informaci. Pokud však potřebujete obsáhleji rozvést např. druh práce, nebo způsob určování dovolené, je možné to učinit právě prostřednictvím této písemné informace.