Zadejte údaje

Tip

Kliknutím na Zkontrolovat se můžete kdykoliv podívat, jak vypadá zadaný údaj v dokumentu.

Údaje společnosti

Údaje zamestnanca

Dohoda o elektronickém doručovaní

Přidáno: 27. duben 2022
Autor: Profesia CZ, spol. s r.o.
Dohoda o elektronickém doručovaní

Zákoník práce se věnuje problematice doručování písemností v ustanovení § 334 až 337 zákoníku práce, a to pouze v omezeném rozsahu ve vztahu k písemnostem týkajícím se vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (např. přeložení či převedení na jinou práci, vytýkací dopisy, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru atp.), odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, k důležitým písemnostem týkajícím se odměňování (mzdový a platový výměr) a záznamu o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce. Tyto písemnosti musí být zaměstnanci, resp. zaměstnavateli doručeny do vlastních rukou. Ve vztahu k použití sítě nebo služby elektronických komunikací je třeba, aby s tímto způsobem doručení vyjádřila druhá strana písemný souhlas a poskytla elektronickou adresu pro doručování. Zároveň tato písemnost musí být podepsána uznávaným elektronických podpisem a zpětně do tří dnů potvrzena datovou zprávou podepsanou rovněž uznávaným elektronickým podpisem. K doručení těchto písemností je možné využít i datovou schránku, čímž se proces doručení zjednoduší, avšak pro soukromé použití je datová schránka zpoplatněna a ne každý jí disponuje.


Pokud se jedná o ostatní písemnosti, které nejsou výše popsané (např. výplatní páska, potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto     příjmů a daňové zvýhodnění atp.), použije se obecné pravidlo, že projev vůle (písemnost) musí být doručen do sféry dispozice osoby, které je určen.


Tento vzor se vztahuje na tyto ostatní písemnosti, které nevyžadují specifický způsob doručení a proto mohou být druhé straně doručeny i prostřednictvím sítě nebo prostředků elektronických komunikací bez dalších podmínek.
Do vzoru je třeba doplnit kromě identifikačních údajů a kontaktů pro elektronické doručování i dokumenty, které budou zaměstnavatelem (resp. zaměstnancem) zaměstnanci (resp. zaměstnavateli) doručovány prostředky elektronických komunikací.